Breadcrumbs


Login Form
Javne Nabavke

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
редни број 3/2018

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- УСЛУГЕ - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ/НАСТАВЕ У ПРИРОДИ БРОЈ 3/2018

 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СУБОТИЦА

упућује

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ- ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 2/2018

 

1.  ПОЗИВ

2.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ОДЛУКА

4.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 1/2018

 

 

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.  ОДЛУКА

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За  јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођењанаставе у природи ученика другог и четвртог разреда у школској 2017/2018. години, за ученике    ОШИВАН ГОРАН КОВАЧИЋСуботица - ЈН бр.4/2017

 

1.   ПОЗИВ

2.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.   ОДЛУКА

4.    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ