Breadcrumbs


Login Form


Obaveštenja

 

KOLEKTIVNO OSIGURANJE UČENIKA 2018/2019.G.

PONUDA 

 

PREUZMI

 

Generali Potpis

 

 

VAŽNE INFORMACIJE ZA UGOVARAČA I OSIGURANIKE UZ PONUDU ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE UČENIKA

Poštovani/a,

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. sa zadovoljstvom Vas obaveštava o mogućem ugovaranju osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja.

Poslovno ime, pravna forma, sedište i adresa društva za osiguranje

Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd, Sedište: Vladimira Popovića 8, 11000 Beograd.

Uslovi osiguranja i merodavno pravo

Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije, Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Za sporove iz ugovora o osiguranju nadležan je sud u Beogradu.

Vreme važenja ugovora

Ugovor o osiguranju se zaključuje na određeno vreme za školsku 2018/2019 godinu.

Rizici pokriveni osiguranjem i isključenja u vezi sa tim rizicima

Ugovorom o osiguranju se mogu zaključiti sledeća pokrića:

Pokrića

Isključenja

Invaliditet

U ovom obaveštenju navedena su osnovna isključenja. Isključena je obaveza osiguravača za svaki događaj koji nije osigurani slučaj. lsključene su sve obaveze osiguravača, ako je nesrećni slučaj nastao kao posledica prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave i sl.), ratnih događaja, ustanka, terorističkog akta, pobuna, nemira ili nereda u Republici Srbiji ili aktivnog učešća u takvim događajima izvan granica Republike Srbije, kao i usled aktivnog učešća u oružanim akcijama, osim ako je osiguranik u tim događajima učestvovao po svom redovnom zanimanju; pri upravljanju vazdušnim aparatima svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave koja daje ovlašćenje vozaču za upravljanje i vožnju tom vrstom i tipom vazdušnog aparata, plovnog objekta, motornog i drugog vozila; usled pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika iz bilo kog razloga; pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivičnog dela, kao i pri begu posle takve radnje; usled uzročne veze između delovanja alkohola ili narkotičkih sredstava na osiguranika; zbog aktivnog učestvovanja u fizičkom obračunu, osim u dokazanom slučaju samoodbrane; kao posledica korišćenja lekova za koji ne postoji dozvola za stavljanje u promet ili čija su proizvodnja i promet zakonom zabranjeni, kao i ako se korišćenjem leka nije pridržavalo uputstvo za pacijenta/korisnika kao dokumenta koji sadrži osnovne informacije o datom leku i njegovom korišćenju; Ostala isključenja su definisana gorenavedenim uslovima osiguranja.

Smrt nezgoda

Prelom kosti – jednokratna isplata

Dnevna naknada

Troškovi lečenja

Bolnički dan

Hirurške intervencije

Ako nesrećni slučaj ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za pohađanje nastave koja traje najmanje 5 dana, isplaćuje se ugovoreni iznos dnevne naknade za sve dane trajanja privremene nesposobnosti u skladu sa izveštajem lekara, a najviše do 200 dana u toku jedne godine i bez obzira da li je nastupio trajni invaliditet ili ne.

Pravo na raskid ugovora i uslovima za raskid, odnosno pravo na odustanak od ugovora

Ugovori o osiguranju zaključeni na određeno vreme na period do pet godina mogu se raskinuti samo sporazumom obeju ugovornih strana. Ugovori o osiguranju zaključeni na period od preko pet godina mogu se raskinuti jednostrano, nakon što protekne prvih pet godina, uz otkazni rok od šest meseci. Ako klijent raskine ugovor za koji je dobio popust na višegodišnje ugovaranje koji je obračunat na premiju osiguranja, dužan je da vrati osiguravaču razliku premije u visini odobrenog popusta.

Pravo na jednostrani odustanak od ugovora moguć je samo ukoliko je osiguranje ugovoreno sredstvima udaljene komunikacije (telefonom, telefaksom, imejlom, preko interneta) i to u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor sa danom dospelosti premije, obaveštavajući pismenim putem drugu stranu najkasnije tri meseca pre dospelosti premije.

Rok u kome ponuda obavezuje društvo za osiguranje

Ukoliko je klijent dao osiguravaču ponudu, ponuda važi osam dana od momenta kada je primljena, osim u slučaju davanja neobavezujuće ponude.

Način podnošenja i rok propisan za podnošenje odštetnog zahteva, odnosno za ostvarivanje prava po osnovu osiguranja

Korisnik osiguranja je dužan da odmah po saznanju o nastupanju osiguranog slučaja o tome obavesti osiguravača i podnese zahtev za isplatu osigurane sume lično i na adresu sedišta osiguravača. Rok za izvršenje obaveze osiguravača je 14 dana od dana prikupljanja kompletne dokumentacije koja se odnosi na dokazivanje nastanka osiguranog slučaja.

Korisnik osiguranja nema pravo na naknadu troškova angažovanja advokata ukoliko ih bude imao prilikom prijave osiguranog slučaja ili ispunjenja bilo koje druge obaveze ili prava iz ugovora o osiguranju.  

Potraživanja ugovarača/osiguranika iz ugovora o osiguranju zastarevaju u skladu sa članom 380. Zakona o obligacionim odnosima.  Po proteku rokova zastarelosti, osiguravač nije u obavezi da ugovaraču/osiguraniku/oštećenom licu/korisniku  isplati naknadu iz osiguranja.

Način zaštite prava i interesa kod društva za osiguranje

Sve prigovore zbog povrede prava ili interesa u vezi sa radom i postupanjem Osiguravača  ili odlučivanjem u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem, klijent može podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika, u pismenoj fomi, na jedan od sledećih načina:

·                dolaskom u bilo koju prostoriju Osiguravača

·                slanjem prigovora poštom na adresu GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Beograd, ul. Vladimira Popovića 8;

·                podnošenjem prigovora na internet stranici www.generali.rs;

·                slanjem prigovora u elektronskoj formi na imejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.;

·                slanjem prigovora faksom na broj +381 11 711 43 81.

Potrebno je da prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

·                ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica) ili poslovno ime, sedište i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica);

·                razlog za prigovor i zahtev podnosioca;

·                dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;

·                datum podnošenja prigovora;

·                potpis podnosioca prigovora ili njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;

·                punomoćje za zastupanje ukoliko je prigovor podneo punomoćnik.

Osiguravač je u obavezi da odgovori na prigovor u roku od 15 dana, osim u posebnim slučajevima iz razloga koji ne zavise od volje Osiguravača, kada se rok može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će podnosilac prigovora biti obavešten.

Naziv, sedište i adresa organa nadležnog za nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje, kao i način zaštite prava i interesa klijenta kod tog organa

Ukoliko osiguranik nije zadovoljan odgovorom na prigovor, svoja prava može dalje ostvarivati podnošenjem prigovora Narodnoj banci Srbije, sa sedištem u ulici Kralja Petra br. 12, 11000 Beograd i ulici Nemanjina br. 17, 11000 Beograd, kao organu nadležnom za nadzor nad poslovanjem Osiguravača.

 

______________________________                                                                    _____________________________

 

Aktivnosti u Dečioj nedelji 2018/2019.

Активности  током  Дечије  недеље  1 – 5. октобра 2018.

       дан датум  време         активност напомена
1.

понедељак

(црвена)

1. Х 2018. 13:30 –16:15

Филмски   дан

* I разреди (свечана сала - ,,Мирко  немирко“)

   * остали разреди у својим учионицама

     (или на нивоу разреда)

 
2.

уторак

(плава)

2. Х 2018. 13:30 – 16:15

Позоришна представа ,,Саобраћај није баук“   (на српском) I, II и III разред (цена: 150 динара)

(2 представе, 14:30   и 15:30)

Дан јабука – креат.   радионица (I/2, II/2,III/2 и IV/2)

 
3.

Среда

(бела)

3. Х 2018. 13:30 – 16:15

Спортски дан

   * штафетне игре (на   нивоу разреда)

   * између  две ватре (на   нивоу разреда)

III/2

у Сомбору

4.

четвртак

(зелена)

4. Х 2018.

12:30 – 15:15

или

13:00 – 16:15

Вашар (заједно са вишим разредима)

(12:00 до 13:30)

 
5.

петак

(жута)

5. Х 2018. 13:30 – 16:15

Meђународни   дан учитеља

* на првом часу ученици   VII и VIII    

     разреда   држали би час у III и IV разреду

                 (замена катедре)

* ученици I и II разреда цртање у дворишту школе

Логичка радионица     (I/2, II/2,III/2 и IV/2)

 

 

Сваког дана по два часа (математика, српски /мађарски језик ) и једна активност.

            

           ВАЖНО: Током Дечије недеље траје акција прикупљања школског прибора. Кутија за одлагање прибора ће

                              бити постављена у зборници.  

           НАПОМЕНА: Уколико не буде заинтересованости, код ученика виших разреда за замену катедре, одељењске

                                       старешине, могу осмислити другу активност (квиз, радионица...)

Dečija nedelja 2018/2019.g.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 1.10. – 5.10.2018.

„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља“

Понедељак

1.10.2018.

Уторак

2.10.2018.

Среда

3.10.2018.

Четвртак

4.10.2018.

Петак

5.10.2018.

 • Биоскоп 5. разреди
 • Свечана примопредаја кључа школе председнику парламента, почиње обележавање Дечије недеље
 • Музика за време великог одмора
 • Председник и заменикУченичког парламента деле ученицима школе бомбоне
 • Биоскоп 6.разреди
 • Музика за време великог одмора
 • „Face painting“

(пријаве код Тијане Ч. 8/3 и Едвина 7/2)

 • Турнир у игрицама „Кантер“

(Пријаве код Матије К. 8/1 и Норберта 8/2)

 • Музика за време великог одмора
 • Аеродром (5. и 6.разреди)
 • Биоскоп 7. и 8.разреди
 • Музика за време великог одмора
 • Вашар за све разреде (нижи и виши)
 • Поводом Светског дана учитеља ученици мењају наставнике за катедром
 • Музика за време великог одмора
 • Спортски дан (турнир у фудбалу на Првомајској, одбојка, кошарка)

Током целе недеље скупљамо школски прибор за школу„Ж. Зрењанин“

 

 

GYERMEKHÉT – 2018.OKTÓBER 1-5.

JOGOM VAN BOLDOGAN ÉS EGÉSZSÉGESEN ÉLNI -- az erőszakmentes felnövekvésért

HÉTFŐ

2018.10.1.

KEDD

2018.10.2.

SZERDA

2018.10.3.

CSÜTÖRTÖK

2018.10.4.

PÉNTEK

2018.10.5.

·         Mozi az 5. osztályosok számára

 

·         A gyermekhét hivatalos megnyitója; az iskola kulcsának jelképes átadása a Diákparlament elnökének;

·         Zene a nagyszünetben

·         A Diákparlament képviselői cukorkákat osztanak szét az iskola tanulóinak;

·         Mozi az 6. osztályosok számára

·         Zene a nagyszünetben

·         Face painting (arcfestés)

Jelentkezés: Pintér Edvinnél (7/2) és Tijanánál (8/3)

·         Bajnokság Counter strike-játékban

Jelentkezés: Kurina Norbertnél (8/2) és Matijánál (8/1)

·         Zene a nagyszünetben

·         Látogatás a békovai repülőtérre

      (5. és 6. osztály)

·         Mozi a 7. és 8. osztályosok számára

·         Zene a nagyszünetben

·         Cserebere vásár

(alsósok és felsősök számára is)

·         Október 5-e, a tanítók világnapja

Szerepcsere: diákok a      katedránál ;

·         Zene a nagyszünetben;

·         Sportnap a Május 1. pályán

(foci, kosárlabda, röplabda)

 

A gyermekhéten  tanszereket gyűjtünk a  Žarko Zrenjanin Iskolaközpontnak.

 

 

МИЈА МИЛОШЕВИЋ

МИЈА МИЛОШЕВИЋ
„Ниједан човек није острво - сам по себи целина; сваки је човек део континента, део земље. Ако грудву земље однесе море, Европе је мање, као да је однело неки рт, као да је однело посед твојих пријатеља или твој. Смрт ма ког човека смањује мене, јер ја сам обухваћен човечанством. Стога, никад не питај за ким звона звоне - она звоне за тобом." Џон Дон 
Овај почетак школске године уместо слатких школских брига донео нам је неочекивану бол и велику трагедију- губитак  Мије Милошевић, ученице која је шест година делила свој живот са нама. Мија је волела спорт, волела да рецитује, пева, глуми, учествовала је у ликовној креативној радионици. Осим на школском кросу, трчала је и кроз Читалачки маратон. Њен анђеоски глас, златне искре у очима, једноставна дечја радозналост оставили су вечне трагове у нашој школи. Стопе њених корака додирнуле су сваког од нас, а посебно најбоље другаре из њеног разреда, 7-1. 
Почивај у миру, драга Мија, а ми ћемо те заувек чувати у нашим срцима.

Dan pešačenja 2018.g.

 

 

1

Поштовани/на,

Град Суботица је дала подршку-писмо препоруке за  Планинарског спортског клуба „Спартак“ Суботица а везано за рекреативну манифестацију Дан пешачења, а која ће се одржати 15.09.2018. године, који има циљ да да окупи грађане, основне и средње школе Града Суботице, на заједничко пешачење.

 

 

P O Z I V N I C A

za učešće na akciji

 

DAN PEŠAČENJA

Dan pešačenja u Srbiji je sportsko rekreativna manifestacija koju 15.09.2018. organizuju planinarski klubovi u Srbiji pod pokroviteljstvom Planinarskog saveza Srbije , Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Cilj manifestacije je podsticanje zdravih životnih navika, ukazivanje na značaj kretanja za unapređenja zdravlja i radne sposobnosti, socijalizacija i razvoj turističkih potencijala kroz uređenje i eksploataciju uređenih pešačkih puteva u Srbiji.

Pozivamo đake i njihove nastavnike kao i roditelje da se pridruže koloni planinara koji će 15.09.2018. u prepodnevnim satima pešačiti neposrednom okolinom našeg grada.

Srdačno Vas očekujemo da uzmete učešće u ovoj manifestaciji.

Planinarski sportski klub “ Spartak “ Subotica

Program akcije:

Pešačenje će se organizovati na četiri lokacije. Građani će moći da se priključe planinarima na jednoj od ponuđenih staza po svom izboru. Neophodno je da se učesnici pre početka pešačenja prijave kod vodiča grupa.

STAZA 1

SUBOTICA – PALIĆ

mesto okupljanja: ispred autobuske stanice u 8.45.; početak pešačenja: 9.00

pešačka tura: autobuska stanica – Pionir –I sektor Palićkog jezera - II sektor Palićkog jezera – Zatvorska ekonomija – Vodotoranj na Paliću

ukupna dužina staze: 12 km

vodič: Iso Planić

tel: 0658094065; mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

STAZA 2

SUBOTICA – MAJDAN - SUBOTICA

mesto okupljanja: na platou ispred Hale sportova u 8.45.; početak pešačenja: 9.00

pešačka tura: kružna staza od Hale sportova – Široki progon – jezero Majdan – Hala sportova

ukupna dužina staze: 11 km

vodič: Đorđe Radulović

tel: 0641611825; mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

STAZA 3

PALIĆ – TRESETIŠTE - PALIĆ

mesto okupljanja: OŠ”Miroslav Antić” u 8.45.; početak pešačenja: 9.00

pešačka tura: OŠ – Podrum Palić – Radanovačka šuma – Tresetište - OŠ

ukupna dužina staze: 13 km

vodič: Feliks Krivošija

tel: 0637670479; mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

STAZA 4

ZOBNATIČKO JEZERO

mesto okupljanja: ispred Poljoprivredne škole u 8.45.; početak pešačenja: 9.00

pešačka tura: oko jezera – Poljoprivredna škola – Umetnička kolonija – Karađorđevački most – Zobnatica – Vetrenjača

ukupna dužina staze: 13 km

vodič: Paula Štraka

tel: 0692007217; mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.