Breadcrumbs


Улогуј се
Обавештења

 

89a45748234c761fa420a611af2390ad

   

 

PREUZMI

 

VAŽNE INFORMACIJE ZA UGOVARAČA I OSIGURANIKE UZ PONUDU ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE UČENIKA

Poštovani/a,

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. sa zadovoljstvom Vas obaveštava o mogućem ugovaranju osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja.

Poslovno ime, pravna forma, sedište i adresa društva za osiguranje

Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd, Sedište: Vladimira Popovića 8, 11000 Beograd.

Uslovi osiguranja i merodavno pravo

Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije, Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Za sporove iz ugovora o osiguranju nadležan je sud u Beogradu.

Vreme važenja ugovora

Ugovor o osiguranju se zaključuje na određeno vreme za školsku 2017/2018 godinu.

Rizici pokriveni osiguranjem i isključenja u vezi sa tim rizicima

Ugovorom o osiguranju se mogu zaključiti sledeća pokrića:

Pokrića Isključenja
Invaliditet U ovom obaveštenju navedena su osnovna isključenja. Isključena je obaveza osiguravača za svaki događaj koji nije osigurani slučaj. lsključene su sve obaveze osiguravača, ako je nesrećni slučaj nastao kao posledica prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave i sl.), ratnih događaja, ustanka, terorističkog akta, pobuna, nemira ili nereda u Republici Srbiji ili aktivnog učešća u takvim događajima izvan granica Republike Srbije, kao i usled aktivnog učešća u oružanim akcijama, osim ako je osiguranik u tim događajima učestvovao po svom redovnom zanimanju; pri upravljanju vazdušnim aparatima svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave koja daje ovlašćenje vozaču za upravljanje i vožnju tom vrstom i tipom vazdušnog aparata, plovnog objekta, motornog i drugog vozila; usled pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika iz bilo kog razloga; pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivičnog dela, kao i pri begu posle takve radnje; usled uzročne veze između delovanja alkohola ili narkotičkih sredstava na osiguranika; zbog aktivnog učestvovanja u fizičkom obračunu, osim u dokazanom slučaju samoodbrane; kao posledica korišćenja lekova za koji ne postoji dozvola za stavljanje u promet ili čija su proizvodnja i promet zakonom zabranjeni, kao i ako se korišćenjem leka nije pridržavalo uputstvo za pacijenta/korisnika kao dokumenta koji sadrži osnovne informacije o datom leku i njegovom korišćenju; Ostala isključenja su definisana gorenavedenim uslovima osiguranja.
Smrt nezgoda
Prelom kosti – jednokratna isplata
Dnevna naknada
Troškovi lečenja
Bolnički dan
Hirurške intervencije
Smrt usled saobraćajne nezgode

Ako nesrećni slučaj ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za pohađanje nastave koja traje najmanje 5 dana, isplaćuje se ugovoreni iznos dnevne naknade za sve dane trajanja privremene nesposobnosti u skladu sa izveštajem lekara, a najviše do 200 dana u toku jedne godine i bez obzira da li je nastupio trajni invaliditet ili ne.

Pravo na raskid ugovora i uslovima za raskid, odnosno pravo na odustanak od ugovora

Ugovori o osiguranju zaključeni na određeno vreme na period do pet godina mogu se raskinuti samo sporazumom obeju ugovornih strana. Ugovori o osiguranju zaključeni na period od preko pet godina mogu se raskinuti jednostrano, nakon što protekne prvih pet godina, uz otkazni rok od šest meseci. Ako klijent raskine ugovor za koji je dobio popust na višegodišnje ugovaranje koji je obračunat na premiju osiguranja, dužan je da vrati osiguravaču razliku premije u visini odobrenog popusta.

Pravo na jednostrani odustanak od ugovora moguć je samo ukoliko je osiguranje ugovoreno sredstvima udaljene komunikacije (telefonom, telefaksom, imejlom, preko interneta) i to u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor sa danom dospelosti premije, obaveštavajući pismenim putem drugu stranu najkasnije tri meseca pre dospelosti premije.

Rok u kome ponuda obavezuje društvo za osiguranje

Ukoliko je klijent dao osiguravaču ponudu, ponuda važi osam dana od momenta kada je primljena, osim u slučaju davanja neobavezujuće ponude.

Način podnošenja i rok propisan za podnošenje odštetnog zahteva, odnosno za ostvarivanje prava po osnovu osiguranja

Korisnik osiguranja je dužan da odmah po saznanju o nastupanju osiguranog slučaja o tome obavesti osiguravača i podnese zahtev za isplatu osigurane sume lično i na adresu sedišta osiguravača. Rok za izvršenje obaveze osiguravača je 14 dana od dana prikupljanja kompletne dokumentacije koja se odnosi na dokazivanje nastanka osiguranog slučaja.

Korisnik osiguranja nema pravo na naknadu troškova angažovanja advokata ukoliko ih bude imao prilikom prijave osiguranog slučaja ili ispunjenja bilo koje druge obaveze ili prava iz ugovora o osiguranju.

Potraživanja ugovarača/osiguranika iz ugovora o osiguranju zastarevaju u skladu sa članom 380. Zakona o obligacionim odnosima. Po proteku rokova zastarelosti, osiguravač nije u obavezi da ugovaraču/osiguraniku/oštećenom licu/korisniku isplati naknadu iz osiguranja.

Način zaštite prava i interesa kod društva za osiguranje

Sve prigovore zbog povrede prava ili interesa u vezi sa radom i postupanjem Osiguravača ili odlučivanjem u vezi sa ugovorom o

osiguranju ili njegovim izvršavanjem, klijent može podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika, u pismenoj fomi, na jedan od sledećih načina:

 • dolaskom u bilo koju prostoriju Osiguravača
 • slanjem prigovora poštom na adresu GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Beograd, ul. Vladimira Popovića 8;
 • podnošenjem prigovora na internet stranici ;
 • slanjem prigovora u elektronskoj formi na imejl adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • slanjem prigovora faksom na broj +381 11 711 43 81.

Potrebno je da prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica) ili poslovno ime, sedište i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica);
 • razlog za prigovor i zahtev podnosioca;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • potpis podnosioca prigovora ili njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
 • punomoćje za zastupanje ukoliko je prigovor podneo punomoćnik.

Osiguravač je u obavezi da odgovori na prigovor u roku od 15 dana, osim u posebnim slučajevima iz razloga koji ne zavise od volje Osiguravača, kada se rok može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će podnosilac prigovora biti obavešten.

Naziv, sedište i adresa organa nadležnog za nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje, kao i način zaštite prava i interesa klijenta kod tog organa

Ukoliko osiguranik nije zadovoljan odgovorom na prigovor, svoja prava može dalje ostvarivati podnošenjem prigovora Narodnoj banci Srbije, sa sedištem u ulici Kralja Petra br. 12, 11000 Beograd i ulici Nemanjina br. 17, 11000 Beograd, kao organu nadležnom za nadzor nad poslovanjem Osiguravača.

______________________________                                                                       _____________________________

Mesto i datum                                                                                                    Potpis ugovarača

GYERMEKHÉT – 2017.OKTÓBER 2-6.

MINDEN GYERMEK ÖRÖMÉRE…

 

HÉTFŐ

2017.10.2.

KEDD

2017.10.3.

SZERDA

2017.10.4.

CSÜTÖRTÖK

2017.10.5.

PÉNTEK

2017.10.6.

9:05 -a gyermekhét hivatalos megnyitója;

-az iskola kulcsának jelképes átadása a Diákparlament elnökének;

9:05 – 9:25Megemlékezés a zene világnapjáról-alkalmi műsor;

9:25 – 10:10a Diákparlament képviselői cukorkákat osztanak szét az iskola tanulóinak;

Minden osztály képviselője felteszi a Szép szavak fájára osztálya üzenetét;

12:45 – az alsós tanulók, valamint az 5. és 6.osztályosok karatebemutatót követhetnek végig;

12:45 –Időutazás Szabadkán címmel a 7. és 8.osztályosok a magyar- és a földrajztanárnő kalauzolásával sétát tesznek a városközpontban;

A 7.óra elmarad

9:05 – 9:25 – Zene a nagyszünetben;

10:00-13:00

Látogatás a békovai repülőtérre;

10:15-12: 00

Filmvetítés a díszteremben;

asztalitenisz és kosárlabda az iskolaudvaron;

az első három óra lesz órarend szerint megtartva;

7:30 – 11:40      

(rövidített órák)

- Sportnap a Kiserdőben

- Vendég iskolák csapatainak szereplése;

-Foci- és kosárlabda-mérkőzés;

 

Október 5-e, a tanítók világnapja

Szerepcsere - diákok a katedránál ;

Az 5.,6. osztályosoknak a 7. és 8.osztályosok tartanak órát-

Látogatóban a tanító néninél;

9:05 – 9:25 – Zene a nagyszünetben

12:45 – Karaokeverseny a díszteremben;

 

(rövidített órák)

 

9:05 – 9:25 – Zene a nagyszünetben;

12:00 – 14:00

Vásár

13:00

a legkreatívabb jelmez kiválasztása a Kőkorszaki emberek mottó alapján;

Az alsósoknál és a felsősöknél is díjazzuk a legkreatívabb jelmezt.

Az összegyűjtött adományok eljuttatása a Žarko Zrenjanin Iskolaközpontba

 

 

A gyermekhéten tanszereket gyűjtünk a Žarko Zrenjanin Iskolaközpontnak.

 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2.10. – 6.10.2017.

„ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА“

 

Понедељак

2.10.2017.

Уторак

3.10.2017.

Среда

4.10.2017.

Четвртак

5.10.2017.

Петак

6.10.2017.

9:05 – Свечана примопредаја кључа школе председнику парламента, почиње обележавање Дечије недеље

9:05 – 9:25 – Музика за време великог одмора

9:25 – 10:10 – Председник и заменик Ученичког парламента деле ученицима школе бомбоне,

Сваки разред ће написати лепе поруке и окачити на дрво у ходнику

12:45– нижи разреди, 5. и 6. разреди – Карате презентација

12:45 – 7. и 8. разреди -Суботички времеплов (шетња по граду)

9:05 – 9:25 – Музика за време великог одмора

10:00 – 13:00 –Посета аеродрому „Биково“

10:15 – 12:00Пројекција филма у свечаној сали школе, стони тенис и кошарка у дворишту школе

(прва три часа се држе по редовном распореду)

7:30 – 11:40 - настава

(скраћени часови)

Након наставе одлазак у Дудову шуму – спортски дан (фудбал и кошарка)

7:30 – 12:40 – Поводом Светског дана учитеља ученици мењају наставнике за катедром

 

9:05 – 9:25 – Музика за време великог одмора

12:45 – Караоке у свечаној сали

 

(скраћени часови)

9:05 – 9:25 – Музика за време великог одмора

12:00 – 14:00 - Вашар

13:00 – Модна ревија „Пећински људи“

Посета школи „Жарко Зрењанин“

 

Током целе недеље скупљамо школски прибор за школу„Ж. Зрењанин“.

 

POČETAK NASTAVE 1. SEPTEMBRA  2017. g:

 

 

 

I ciklus (1-4 razreda)  u 8h (2 časa)

II ciklus (5-8 razreda) u 11 h (2 časa)

 

 

 

A 2017/2018 tanév szeptember 1-én kezdődik:

 

Alsós tagozatok (1-4. osztály) 8h (2 tanóra)
Felsős tagozatok (5-8. osztály) 11h (2 tanóra)

         


                      

    П о з и в н и ц а

   Драги ђаче прваче, срдачно те позивамо на приредбу, поводом твог поласка у школу. Приредба ће

се одржати 31. августа 2017. у 17:00 часова.

                                              

                 С радошћу вас очекујемо

 

 

              

              MEGHÍVÓ

 

       Szeretettel meghívjuk az első        osztályos tanulókat

a tanévnyitó ünnepségre, melyet 2017.augusztus

31-én 1700 órai kezdettel tartunk.

 

 

 

 55